ScienceAbroad קמפוסקורס מקוון בניהול פרוייקטים
למדענים

COMING SOON

אחד הגורמים העיקריים להצלחה או כישלון פרויקט, הינו סל הכלים שיש למנהל הפרויקט – “כיצד לנהל פרוייקט בצורה אפקטיבית.”?

ממנהל הפרויקט נדרשים יכולת ניהולית, מציאת פתרונות יצירתיים, הבנה מעמיקה של צרכי הארגון, נהול צוות והיכולת לענות לצרכי הלקוח ולדרישות מורכבות לשביעות רצונם של הלקוחות והארגון. קורס ניהול פרויקטים למדענים נועד לצייד את המשתתפים במיומנויות ובידע הדרושים לתכנון, ביצוע ומעקב יעיל של פרויקטים כולל כלים להתמודדות עם מצבים משתנים בשלבים השונים של מחזור חיי הפרויקט.

מטרות הקורס

icon

הצגת המבנה והתהליכים המתקיימים בפרויקט

icon

הכרת טרמינולוגיה ייחודית לעולם ניהול הפרויקטים

icon

הבנת הכלים הרלוונטיים לביצוע פרויקט בהצלחה

icon

הקניית ידע וכלים אפקטיביים לניהול פרויקטים בפרט ולשיפור יכולת הניהול בכלל

מטרות הקורס

1

מבוא לעקרונות ניהול פרויקטים

סקירה של מושגי ניהול פרויקטים בסיסיים, מתודולוגיות ושיטות עבודה מומלצות. הכרה עם הטרמינולוגיה והמסגרות של ניהול פרויקטים

2

תכנון פרויקט והגדרת היקף

הגדרת היקפי פרויקט, יעדים ותוצרים. הצגת טכניקות לפיתוח תוכניות פרויקט מציאותיות, לוחות זמנים ואבני דרך

3

תוכנות וכלים

הצגת תוכנות וכלים לניהול פרויקטים הרלוונטיים לפרויקטים מדעיים

4

ניהול ותזמון משאבים

דיון באסטרטגיות להקצאת משאבים, כולל תקציב, כוח אדם ודרישות ציוד

5

ניהול סיכונים

הצגת אסטרטגיות הערכת סיכויים וזיהוי סיכונים פוטנציאליים

6

תקשורת ושיתוף פעולה

הדגשת חשיבותה של תקשורת יעילה בתוך צוותים ועם בעלי עניין חיצוניים. לימוד טכניקות לטיפוח שיתוף פעולה, פתרון קונפליקטים וקידום עבודת צוות

7

יכולת הסתגלות וניהול שינויים

חשיפה לאסטרטגיות ניהול שינויים על מנת להבטיח את הצלחת הפרויקט למרות הנסיבות המשתנות והדינמיות

8

שיקולים אתיים

שילוב דיונים על שיקולים אתיים בניהול פרויקטים, רלוונטיים במיוחד למחקר מדעי, כולל מחסור בנתונים, סודיות וניהול אחראי של מחקר

קהל היעד

  • חוקרים ומדענים באקדמיה ובתעשייה
  • דוקטורנטים וסטודנטים לתארים מתקדמים
  • מנהלי מעבדות
  • עמותות וארגוני מחקר
  • מנהלים המבקשים להרחיב את ההידע בתחום ניהול פרוייקטים

היקף הלימודים

icon

מועד פתיחת קורס:
מועד סיום קורס:

icon

מספר מפגשים
12

icon

זמן מפגש
שעות 2

icon

שעות הקורס
הקורס ייפתח בקיץ 2024

icon

עלות לקורס
למשתתף $1450

icon

סה"כ שעות
24 שעות אקדמיות

icon

קורס מקוון

icon

מספר מפגשים
12

icon

זמן מפגשים
שעות 2

icon

שעות הקורס
הקורס ייפתח בקיץ 2024

icon

סה"כ שעות
24 שעות אקדמיות

icon

קורס מקוון

תעודה

למסיימים תנתן תעודה מטעם ארגון ScienceAbroad על השלמת התכנית
בהנחיה אקדמית של פרופ׳ רבקה כרמי, לשעבר נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים