Israel Academy Contact Center2019-01-31T18:05:35+00:00

מרכז הקשר של האקדמיה למדעים נועד לסייע לחוקרים ישראלים העובדים או לומדים בחו”ל למצוא משרה הולמת בישראל כדי שיוכלו לחזור ארצה ולהשתלב בחזרה בקהילה המדעית הישראלית. המרכז מטפל בחוקרים מכל תחומי הדעת האקדמיים, ובכללם תחומי מדעי הרוח והחברה .

באתר המרכז ניתן למצוא קולות קוראים

בסוף השנה האזרחית מקיים מרכז הקשר יריד תעסוקה בירושלים.

ניתן לפנות אל גב’ בת-שבע שור, מנהלת מרכז הקשר, בטלפון 972-2-5676207

או בדואר האלקטרוני בכתובת
[email protected]