תכנית מלגות הטיסה

לוגו משרד העלייה והקליטה

משרד העלייה והקליטה מציע למדענים חוקרים ויזמים תכנית מלגות לצורך הגעה לראיונות עבודה בישראל. התכנית מופעלת ע”י ScienceAbroad – ארגון המדענים הישראלים בחול. המלגה הינה חד פעמית !

שימו לב : תנאי המלגה השתנו ועתה יש להגיש את הבקשה למלגה תוך 21 יום לאחר קיום הראיונות בישראל.

 

מה נדרש

הליך האישור

טופס בקשה שנשלח ל-ScienceAbroad מועבר לדיון בוועדה שמתכנסת אחת לחודש. הועדה מורכבת מנציגים של ScienceAbroad ושל המרכז לקליטה במדע ואגף ייזמות של משרד הקליטה.
טפסים שישלחו עד ה-15 בחודש, יידונו בוועדה באותו חודש. טפסים שיתקבלו אחרי ה-15 בחודש, יועברו לדיון בועדה הבאה.
אישור או סירוב ישלחו למגיש הבקשה במייל תוך שבוע ממועד התכנסות הועדה.
תשלום יבוצע מ-ScienceAbroad לחשבון בנק ישראלי בחודש הבא לאחר אישור הבקשה.

לקראת חזרתך לארץ אנא וודא

1. מילוי טופס תושב חוזר באתר של משרד העלייה הקליטה:
http://return.moia.gov.il/Returning/Forms/demographic.aspx.

2. פנייה למרכז לקליטה במדע לצורך הכרה כמדען תושב חוזר (לאחר מילוי שאלון תושב חוזר):
https://www.gov.il/he/service/application_for_recognition_as_a_scientist