Research and Policy Formation

ארגון סיינס אברוד פועל להעלאת המודעות הציבורית לנושא “זליגת המוחות” ופועל מול הכנסת והממשלה למציאת פתרונות ולייצוג קהל המדענים הישראלים בחו”ל בפורומים שונים. באקדמיה, התעשייה והמגזר הציבורי.