Government programs

לוגו משרד העלייה והקליטה

 

המרכז לקליטה במדע של משרד העליה והקליטה מסייע במציאת תעסוקה למדענים ולמהנדסי מחקר ופיתוח, עולים או תושבים חוזרים; תעסוקה שתתרום לצמיחה הכלכלית של המשק והחברה הישראלית ותשפיע באורח חיובי על המשך העלייה והחזרה לישראל.

במהלך השנים סייע משרד העלייה והקליטה, באמצעות המרכז לקליטה במדע, לעשרות אלפי מדענים עולים ותושבים חוזרים להיקלט בתעסוקה מדעית שבבסיסה מחקר ופיתוח.

המרכז לקליטה במדע מטפל במדענים ובמהנדסי מחקר ופיתוח, עולים ותושבים חוזרים, בעלי תואר שני או שלישי עם ניסיון מוכח במחקר או בפיתוח בכל התחומים – מדעי החברה והרוח, מדעי החיים והרפואה וטכנולוגיה ומדעים מדויקים.

המרכז מעמיד לרשותכם המדענים והחוקרים מערך סיוע מגוון לקידום השתלבותכם בישראל בתחומי המחקר והפיתוח. הסיוע כולל:

 • ייעוץ, ליווי והכוונה אישית
 • יצירת קשר עם מעסיקים פוטנציאליים
 • השתתפות במימון הוצאות ההעסקה
 • מלגות מחקר ללימודי דוקטורט ובתר-דוקטורט.

צוותי הייעוץ של המרכז יעמדו לרשותכם עוד בטרם עלייתכם או שובכם ארצה, וילוו אתכם בתהליך השתלבותכם במחקר או פיתוח במגזר הציבורי או במגזר העסקי.

תהליך הליווי הוא אישי מקצועי וכולל מפגש הכוונה ראשוני, מתן מידע על גופים רלוונטיים לתחום עיסוקכם, אוריינטציה תעסוקתית וסיוע באיתור מקום העסקה.

בצד הליווי והייעוץ שהמרכז מציע, תכנית הסיוע כוללת השתתפות בעלויות העסקת המדען, שנועדה לקדם את קליטתו.

זכאות למדען חוזר:

 • תוארבעלי תואר Ph.D או תואר מקביל.
 • ניסיוןעסקו במחקר ובפיתוח שלוש שנים ומעלה מתוך חמש השנים שקדמו לעלייתם לישראל (תקופת לימודי הדוקטורט תמנה לצורך הניסיון).
  • פרסומים: 3 פרסומים מדעיים, או 3 פטנטים הרשומים על שמם.
  • מעסיק: כלל המעסיקים.
 • תואר: בעלי תואר M.Sc או תואר מקביל.
  • ניסיון: לאחר קבלת התואר עבדו במחקר ובפיתוח לפחות ארבע שנים מתוך שש השנים שקדמו לעלייתם לישראל.
  • פרסומים: 3 פרסומים מדעיים, או 3 פטנטים הרשומים על שמם.
  • מעסיק: עולים – כל המעסיקים למעט אוניברסיטאות.
 • תואר: בעלי תואר M.Sc או תואר מקביל.
  • ניסיון: לאחר קבלת התואר עבדו במחקר ובפיתוח לפחות ארבע שנים מתוך שש השנים שקדמו לעלייתם לישראל.
  • פרסומים: ללא פרסומים או פטנטים הרשומים על שמם.
  • מעסיק: תפקידי מחקר ופיתוח בתעשייה בלבד.
 • תואר: בעלי תואר M.Sc או תואר מקביל עד גיל 32 (מדען צעיר).
  • ניסיון: ללא ניסיון במחקר ו/או פיתוח.
  • מעסיק: תפקידי מחקר ופיתוח בתעשייה – זכאות לשנת סיוע אחת. כמו כן זכאות למלגות דוקטורט.

תנאי הסיוע למלגות מחקר ללימודי דוקטורט ובתר-דוקטורט

לימודי דוקטורט 5. מלגה לשלוש שנים – לכיסוי הוצאות שכר הלימוד ודמי הקיום. 6. גיל העולה/תושב חוזר לא יעלה על 37 שנים. 7. עולה – תחילת סיוע לא יאוחר משנתיים ממועד עלייה. 8. תושב חוזר – שהייה של לפחות שנתיים בחו”ל. תחילת הסיוע לא יאוחר משנה ממועד חזרה. 9. מותנה בקבלה כתלמיד מחקר באחת האוניברסיטאות המוכרות בישראל.

בטר-דוקטורט 10. מלגה למשך שנתיים – לכיסוי הוצאות שכר הלימוד ודמי הקיום. 11. עולה – תחילת הסיוע לא יאוחר משלוש שנים ממועד עלייה. 12. תושב חוזר – שהייה של לפחות חמש שנים בחו”ל. תחילת הסיוע לא יאוחר משנה ממועד חזרה. 13. מותנה בקבלה כתלמיד מחקר באחת האוניברסיטאות המוכרות בישראל.

לצורך בדיקת הזכאות לסיוע המרכז לקליטה במדע, יש להיכנס לקישור להלן ולמלא בו את טופס ההרשמה לתושב חוזר וטופס בקשה להכרה כמדען:

https://www.gov.il/he/service/application_for_recognition_as_a_scientist

פרטי התקשרות

לפרטים נוספים, לתנאי הזכאות ולמסלולי הסיוע, היכנסו לאתר האינטרנט של המרכז לקליטה במדע, שכתובתו:

https://www.gov.il/he/departments/topics/absorption_in_science

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לאחד מהיועצים הבאים על פי תחומי ההסמכה האקדמית של המדענים, כמפורט להלן:

למצגת אודות המרכז לקליטה במדע

מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד העלייה והקליטה ובעלון המצורף.